Skip to content

Wwft compliance: Het screenen van cliënten en risicofactoren

Summary

Uitleg over de risico's van witwassen en terrorismefinanciering voor advocaten, belastingadviseurs en notarissen.

Nederlandse advocaten, belastingadviseurs en notarissen worden veelvuldig misbruikt door nationale en internationale criminelen om geld wit te wassen. Door hun uitstekende reputatie en het vertrouwen in deze beroepsgroepen is het naleven van antiwitwasregels (Wwftvoor deze beroepsgroepen van cruciaal belang.

Dit blog gaat over de risico's van witwassen en terrorismefinanciering waarmee advocatenbelastingadviseurs en notarissen worden geconfronteerd in hun dagelijkse bedrijfsvoering en over de mogelijke maatregelen om risico’s te mitigeren.

Cliëntrisico versus dossierrisico bij Wwft-compliance

Er bestaan veel factoren die invloed hebben op het risiconiveau van witwassen of terrorismefinanciering voor advocatenbelastingadviseurs en notarissen. Deze factoren zijn onder andere:

  • Clienttype
  • Industrie
  • Plaats
  • De lengte van de zakelijke relatie
  • Bedrijfsactiviteiten
  • Politieke activiteiten

 Als advocaat, belastingadviseur of notaris wordt van u verwacht dat u goed begrijpt hoe deze verschillende risicofactoren zich verhouden tot het risicoprofiel van uw cliënt en uw verplichtingen onder de Wwft.

Vereenvoudigd, standaard of verscherpt onderzoek

Door de verschillende risiconiveaus zijn er verschillende typen onderzoek om te voldoen aan de Wwft verplichtingen.

Cliënten met een hoog risico en dossiers met een hoog risico vragen beide om verscherpt onderzoek, waaronder het opvragen van verifieerbare informatie over de herkomst van middelen die worden gebruikt, de ratio van een bepaalde vennootschapsstructuur en de reden van de transactie.

Aan de andere kant kan er vereenvoudigd onderzoek worden gedaan wanneer de cliënt en de transactie als laag risico kunnen worden beschouwd. Vereenvoudigd onderzoek betekent niet dat er helemaal geen onderzoek gedaan hoeft te worden. Het onderzoek is alleen beperkter. In het geval van vereenvoudigd onderzoek dienen cliëntgegevens uiteraard nog steeds te worden opgevraagd en te worden geverifieerd aan de hand van betrouwbare bronnen.

Indien er zich geen specifieke risicofactoren voordoen en er geen sprake is van een laag risico, dient er standaard onderzoek te worden gedaan en bepaald te worden of er op basis van dit onderzoek zich specifieke risicofactoren voordoen die nader onderzoek vereisen. U dient zich ervan bewust te zijn dat door bijvoorbeeld veranderende regelgeving het risicoprofiel van een cliënt gedurende de zakelijke relatie kan veranderen. Gedurende de opdracht zal de cliënt dus ook gemonitord dienen te worden. Continue monitoring is dus essentieel om aan uw Wwft-verplichtingen te voldoen.  

Voorbeelden van cliënten en dossiers met een hoog risico

Derde landen met een hoog risico

Een veelvoorkomend voorbeeld van cliënten met een verhoogd risico is wanneer de cliënt woonachtig is of zakelijke banden heeft met hoogrisico landen. Deze landen zijn onder andere:

Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Ethiopië, Guyana, Iran, Irak, Laos, Noord-Korea, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad en Tobago, Tunesië, Syrië, Oeganda, Vanuatu en Jemen.

Vóór 2018 moesten alle transacties die afkomstig zijn uit deze landen als ongebruikelijk worden gemeld. Vanwege de vele meldingen zijn de hoogrisicolanden geen objectieve maar een subjectieve indicator geworden hetgeen betekent dat u zelf een risicogebasseerde afweging moet maken bij het melden van deze transacties.

Politiek prominente personen (PEP)

Politiek prominente personen zijn personen aan wie een prominente functie is toevertrouwd. PEPs bekleeden, samen met hun families en naaste medewerkers, een positie die gepaard gaat met de mogelijkheid van misbruik voor het witwassen van geld.

PEP's vereisen altijd verscherpt onderzoek. Advocaten, belastingadviseurs en notarissen moeten dus over processen beschikken om transacties waarin PEP’s betrokken zijn te identificeren.

Ook bij PEP’s geldt dat uw Wwft verplichtingen gedurende de zakelijke relatie kunnen veranderen. Personen kunnen ook tijdens uw dienstverlening op basis van de definitie PEP worden.

Rapportageverplichtingen voor ongebruikelijke transacties

Advocaten, belastingadviseurs en notarissen moeten bepaalde ongebruikelijke transacties melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Deze omvatten transacties van € 10.000 of meer waarbij het verschuldigde bedrag contantdoor een cheque of een vergelijkbaar instrument wordt betaald.

Andere transacties kunnen op basis van een eigen risicogebaseerde afweging worden gemeld.

Automatiseer uw cliëntacceptatie

De innovatieve software van RegLab automatiseert uw voortdurende due diligence en monitoring om ervoor te zorgen dat u voldoet aan alle Wwft-vereisten.

We monitoren onder andere continu op sanctielijsten en waarschuwen u in het geval van red flags bij uw bestaande en nieuwe cliëntenOnze technologie wordt afgestemd op uw kantoor en beleidwaardoor een soepel onboardingproces mogelijk wordt hetgeen uw leven gemakkelijker maakt en uw klanten tevreden houdt.

 Neem contact op voor meer informatie over onze allerbeste technologie of om een​​ gratis demo te boeken.

 

Download de ultieme Wwft-gids

Tags