Skip to content

KYC en Wwft regels voor advocaten, belastingadviseurs en notarissen

Summary

Naast KYC wetgeving zijn er ook andere wetgevingsinstrumenten die van invloed zijn op jouw verplichtingen. 

Er is een complex wetgevend ecosysteem van Know-Your-Customer (KYC) -vereisten in Nederland. We hebben de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwftal uitvoerig besproken in onze recente blogs, maar er zijn ook andere wetgevingsinstrumenten die van invloed zijn op uw verplichtingen.

 

De wereldwijde inzet tegen witwassen

Nederland is slechts één radar in het wiel van de wereldeconomie. Het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is een internationale verplichting, dus de Nederlandse wetgeving wordt beïnvloed door mondiale en regionale regelgeving.

 

De FATF-aanbevelingen uitvoeren

Het Koninkrijk der Nederlanden is een van de 37 lidstaten van de wereldwijde Financial Action Task Force (FATF). De 37 leden omvatten de meeste grote financiële centra van over de hele wereld. Als lid van de FATF zijn we verplicht om regelmatig updates van de aanbevelingen van de FATF in nationaal recht op te nemen. Je kunt de aanbevelingen hier lezen.

De FATF vereist dat de lidstaten een op risico gebaseerde benadering toepassen met betrekking tot maatregelen tegen witwassen en terrorisme financiering, terwijl ze ook bepaalde rapportage-, audit en en KYC-verplichtingen verplicht stellen. Deze risico gebaseerde benadering en verplichtingen zijn omgezet in Nederlands recht.

 

Lidmaatschap van de Europese Unie

Net als bij het FATF-lidmaatschap is Nederland verplicht de door het Europees Parlement opgestelde richtlijnen binnen de gestelde termijn om te zetten in wetgeving. De 6e AML-richtlijn van de EU, die bedoeld is om de reikwijdte van strafrechtelijke sancties voor het witwassen van geld te vergroten, moet in juli 2021 zijn geïmplementeerd. 

 

Sanctielijsten

Een voorbeeld van Nederlandse naleving van het EU-kader is de Nederlandse uitvoering van sanctiecontroles op lijsten die door de EU en de VN worden bijgehouden. Deze sanctiebevelen zijn gericht op individuen en entiteiten uit verschillende landen en de lijsten veranderen in de loop van de tijd, dus moeten constant worden gecontroleerd. Je dient jouw cliënt dus bij aanvang van de zakelijke relatie én gedurende de looptijd van de zakelijke relatie te screenen op sancties. 


Nederlandse AML-wetgeving en KYC-vereisten

Nederlandse advocaten, belastingadviseurs, notarissen en andere onder toezicht staande instellingen moeten voldoen aan alle huidige wetgeving en moeten eventuele toekomstige eisen in de gaten houden. Voor wat betreft de Wwft is de deken de toezichthouder voor advocaten en Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor belastingadviseurs en notarissen, terwijl de beoordeling van de rapportages door rapporterende instellingen wordt uitgevoerd door de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). 

Momenteel zijn jouw belangrijkste Wwft- en KYC-verplichtingen onder te verdelen in twee categorieën: 

 
Identificatieverplichtingen

Je moet weten voor wie je werkt, met andere woorden, wie wordt jouw cliënt en in het geval van een rechtspersoon wie is de Uiteindelijk Belanghebbende (UBO). Je maakt vervolgens een risicogebaseerde beoordeling en bepaalt, aan de hand van jouw beleid, het juiste risicoprofiel. 

 
Verplichtingen om ongebruikelijke transacties te melden

Naast het identificeren van jouw cliënt en UBO, moet je ongebruikelijke transacties melden. Bij het bepalen of een transactie ongebruikelijk is, neem je alle feiten en omstandigheden van de cliënt en de transactie waar je aan wordt gevraagd mee te werken in ogenschouw. Jouw overwegingen dien je vervolgens goed vast te leggen.  

De reikwijdte van de Wwft zal naar verwachting steeds verder toenemen. Hierdoor zal er steeds meer van advocaten, belastingadviseurs en notarissen worden verwacht als poortwachter van het financiële systeem. 

 

Zorg ervoor dat je jouw client identificeert met RegLab

De innovatieve software van RegLab is ontworpen om je compliant en georganiseerd te houden. Het is aangepast aan jouw interne beleid en procedures om ervoor te zorgen dat jouw cliënten de vereiste informatie en documenten verstrekken.  

De informatie wordt volgens alle wettelijke eisen opgeslagen en is gemakkelijk toegankelijk, dus je vindt alles wat je nodig hebt in slechts een paar muisklikken. 

Neem contact op om erachter te komen hoe we je kunnen helpen de last van Wwft-compliance te verminderen of boek een demo.

Tags